Một nửa chu vi của vườn hình chữ nhật là 0,55km, chiều rộng bởi (5 over 6) chiều lâu năm. Hỏi diện tích khu vườn bao nhiêu mét vuông, từng nào hec-ta?
Bạn đang xem: Toán lớp 5 trang 55 56

Đề bài

1. Nối (theo mẫu)

*
 

2. Viết số thích hợp vào địa điểm chấm

a) 32,47T = .......tạ = ......kg

b) 0,9T = ......tạ = .....kg

c) 780kg = ......tạ = .....tấn

d) 78kg =......tạ = .....tấn

3. Viết số tương thích vào nơi chấm

a) 7,3m = ....dm 7,3mét vuông = .....dm2

34,34m = ....centimet 34,34m2 = ......cm2

8,02km = .....m 8,02kmét vuông = .....m2

b) 0,7km2 = ....ha 0,7km2 = .......m2

0,25ha = .......m2 7,71ha = ....m2

4. Một nửa chu vi của vườn hình chữ nhật là 0,55km, chiều rộng lớn bằng (5 over 6) chiều nhiều năm. Hỏi diện

tích vườn từng nào mét vuông, từng nào hec-ta?

Đáp án

1. Nối (theo mẫu)

*
 

2. Viết số tương thích vào chỗ chấm

a) 32,47T = 324,7 tạ = 32470 kg

b) 0,9T = 9 tạ = 90 yến = 900 kg

c) 780kilogam = 78 yến = 7,8tạ = 0,78 tấn

d) 78kilogam = 7,8 yến = 0,78 tạ = 0,078 tấn

3. Viết số tương thích vào nơi chấm

a) 7,3m = 73dm 7,3m2 = 730 dm2

34,34m = 3434 cm 34,34m2 = 343400 cm2

8,02km = 80trăng tròn m 8,02kmét vuông = 8020000 m2

b) 0,7kmét vuông = 70 ha 0,7km2 = 7000 m2

0,25ha = 2500 mét vuông 7,71ha = 77100 m2

4. Một nửa chu vi của căn vườn hình chữ nhật là 0,55km, chiều rộng lớn bằng (5 over 6) chiều lâu năm.

Xem thêm: Kịch Bản Chương Trình 20/11 Hay Nhất, Kịch Bản Tọa Đàm Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20

Hỏi

diện tích S vườn bao nhiêu mét vuông, bao nhiêu hec-ta?

Tóm tắt:

*
 

Bài giải

Nửa chu vi hình chữ nhật là 0,55km = 550m = Chiều nhiều năm + Chiều rộng

Tổng số phần cân nhau là:

5 + 6 = 11 (phần)

(Vì chiều rộng lớn chiếm 5 phần trong tổng 1một phần. Tổng 1một phần là 550m 

Nên chiều rộng lớn của hình chữ nhật là:

(550 imes 5 over 11 = 250(m))

Chiều nhiều năm hình chữ nhật là:

550 – 250 = 300 (m)

Diện tích hình chữ nhật là:

250 x 300 = 75000 (m2) = 7,5 (ha)

Đáp số: 75000m2; 7,5ha

 

Cách 2: