Hướng dẫn giải Bài §2. Pmùi hương trình lượng giác cơ bạn dạng, Chương I. Hàm con số giác và phương thơm trình lượng giác, sách giáo khoa Đại số với Giải tích 11. Nội dung bài bác giải bài xích 1 2 3 4 5 6 7 trang 28 29 sgk Đại số với Giải tích 11 bao gồm tổng hợp bí quyết, kim chỉ nan, cách thức giải bài xích tập đại số và giải tích có trong SGK để giúp đỡ các em học viên học tập tốt môn toán thù lớp 11.

Bạn đang xem: Toán 11 bài 1 trang 28


Lý thuyết

1. Phương trình $sinx = a$

*

Nếu (|a|>1): Phương thơm trình vô nghiệm.

Nếu (|a|leq 1):

(sin x = sin alpha Leftrightarrow left< eginarrayl x = altrộn + k2pi \ x = pi – alpha + k2pi endarray ight.left( k in mathbbZ ight))

(sin x = sin eta ^0 Leftrightarrow left< eginarrayl x = eta ^0 + k360^0\ x = 180^0 – eta ^0 + k360^0 endarray ight.left( k inmathbbZ ight))

(sin x = a Leftrightarrow left< eginarrayl x = arcsin a + k2pi \ x = pi – arcsin a + k2pi endarray ight.left( k in mathbbZ ight))​

Tổng quát:

(sin fleft( x ight) = sin gleft( x ight) Leftrightarrow left< eginarrayl fleft( x ight) = gleft( x ight) + k2pi \ fleft( x ight) = pi – gleft( x ight) + k2pi endarray ight.,,left( k inmathbbZ ight))

Các trường vừa lòng đặc biệt:

(eginarrayl oplus ,,,sin x = 1 Leftrightarrow x = fracpi 2 + k2pi ,,,left( k in mathbbZ ight)\ oplus ,,,sin x = – 1 Leftrightarrow x = – fracpi 2 + k2pi ,,,left( k inmathbbZ ight)\ oplus ,,,sin x = 0 Leftrightarrow x = kpi ,,,left( k inmathbbZ ight) endarray)


2. Phương thơm trình $cosx = a$

*

Nếu (|a|>1): Pmùi hương trình vô nghiệm.

Nếu (|a|leq 1):

(cos x = cos alpha Leftrightarrow x = pm altrộn + k2pi left( k inmathbbZ ight))

(cos x = cos eta ^0 Leftrightarrow x = pm eta ^0 + k360^0left( k in mathbbZ ight))

(cos x = a Leftrightarrow x = pm ,arcc mosa + k2pi left( k in mathbbZ ight))

Tổng quát:

(cos fleft( x ight) =cos gleft( x ight) Leftrightarrow fleft( x ight) = pm gleft( x ight) + k2pi ,,left( k in mathbbZ ight))

Các ngôi trường phù hợp quánh biệt:


(eginarrayl oplus ,,,cos x = 1 Leftrightarrow x = k2pi ,,,left( k inmathbbZ ight)\ oplus ,,,cos x = – 1 Leftrightarrow x = pi + k2pi ,,,left( k inmathbbZ ight)\ oplus ,,,cos x = 0 Leftrightarrow x = fracpi 2 + kpi ,,,left( k in mathbbZ ight) endarray)

3. Pmùi hương trình $tanx = a$

*

(eginarrayl oplus chảy x = mathop m t olimits manalpha Leftrightarrow ,x, m = ,altrộn + kpi ,,,,left( k inmathbbZ ight)\ oplus ã x = mathop m t olimits maneta ^0 Leftrightarrow ,x m = eta ^0 + k m18 m0^0,,,,left( k in mathbbZ ight)\ oplus an x = a Leftrightarrow x m = arctan a, + kpi ,,,,left( k inmathbbZ ight) endarray)

Tổng quát:

( ung fleft( x ight) = ã gleft( x ight) Leftrightarrow fleft( x ight) = gleft( x ight) + kpi ,,left( k in mathbbZ ight))

4. Pmùi hương trình $cotx = a$

*

(eginarrayl oplus cot x = cot altrộn Leftrightarrow mx,, m = ,altrộn , m + , mkpi ,,,,left( k in mathbbZ ight)\ oplus cot x = cot eta ^0 Leftrightarrow mx,, m = ,eta ^0 m + , mk18 m0^0,,,,left( k inmathbbZ ight)\ oplus cot x = a Leftrightarrow mx,, m = mathop m arc olimits cot ,a, m + , mkpi ,,,,left( k inmathbbZ ight) endarray)

Tổng quát:


(cot fleft( x ight) = cot gleft( x ight) Leftrightarrow fleft( x ight) = gleft( x ight) + kpi ,,left( k in mathbbZ ight))

Dưới đây là phần Hướng dẫn vấn đáp các thắc mắc với bài bác tập trong phần buổi giao lưu của học viên sgk Đại số với Giải tích 11.

Câu hỏi

1. Trả lời thắc mắc 1 trang 18 sgk Đại số với Giải tích 11


a) Ta có:

$sin⁡x =$ (1 over 3) lúc x = arcsin (1 over 3)

Vậy phương thơm trình $sin⁡x =$ (1 over 3) có những nghiệm là:

$x = arcsin$ (1 over 3) $+ k2π, k ∈ Z$ với $x = π – arcsin$ (1 over 3) $+ k2π, k ∈ Z$

b) Ta có: ( – sqrt 2 over 2) = sin⁡(-45o) nên:

sin⁡(x + 45o ) = ( – sqrt 2 over 2) ⇔ sin⁡(x+45o) = sin⁡(-45o)

lúc đó x + 45o = -45o + k360o, $k ∈ Z ⇒ x =$ -45o – 45o + k360o, $k ∈ Z$

với x + 45o = 180o – (-45o ) + k360o, $k ∈ Z ⇒ x =$ 180o – (-45o ) – 45o + k360o, $k ∈ Z$

Vậy: $x =$ -90o + k360o, $k ∈ Z$ và $x =$ 180o + k360o, $k ∈ Z$

4. Trả lời thắc mắc 4 trang 23 sgk Đại số với Giải tích 11

Giải những phương trình sau:

(eqalign& a),cos x = – 1 over 2 cr& b),cos x = 2 over 3 crvà c),cos (x + 30^0) = sqrt 3 over 2 cr )

Trả lời:

a) Ta có:

( – 1 over 2) = cos (2pi over 3) nên cos ⁡x = ( – 1 over 2) ⇔ cos ⁡x = cos (2pi over 3)

$⇒ x = ± 2pi over 3 + k2π, k ∈ Z$

b) Ta có:

$cos ⁡x = 2 over 3$

$⇒ x = ± arccos 2 over 3 + k2π, k ∈ Z$

c) Ta có:

(sqrt 3 over 2) = cos30o cần cos⁡(x + 30o )= (sqrt 3 over 2)

$⇔ cos⁡(x +$ 30o ) =$ cos$ 30o

⇔ x + 30o = ±30o + k360o, $k ∈ Z$

⇔ x = k360o, k ∈ Z với x = -60o + k360o, k ∈ Z

5. Trả lời thắc mắc 5 trang 24 sgk Đại số và Giải tích 11

Giải những phương thơm trình sau:

a) $tanx = 1$;

b) $tanx = -1$;

c) $tanx = 0$.

Trả lời:

Ta có:

a) $tan⁡ x = 1 ⇔ tan⁡ x = tan⁡ pi over 4$

$⇔ x = pi over 4 + kπ, k ∈ Z$

b) $tan⁡ x = -1 ⇔ tan⁡ x = tan⁡ – pi over 4 $

$⇔ x = – pi over 4 + kπ, k ∈ Z$

c) $tan⁡ x = 0 ⇔ tan⁡ x = tan⁡ 0$

$⇔ x = kπ, k ∈ Z$

6. Trả lời câu hỏi 6 trang 26 sgk Đại số và Giải tích 11

Giải các pmùi hương trình sau:

a) $cotx = 1$;

b) $cotx = -1$;

c) $cotx = 0$.

Trả lời:

Ta có:

a) $cot⁡ x = 1 ⇔ cot⁡ x = cot⁡ pi over 4$

$⇔ x = pi over 4 + kπ, k ∈ Z$

b) $cot⁡ x = -1 ⇔ cot⁡ x = cot⁡ – pi over 4$

$⇔ x = – pi over 4 + kπ,k ∈ Z$

c) $cot⁡ x = 0 ⇔ cot⁡ x = cot⁡ pi over 2$

$⇔ x = pi over 2 + kπ, k ∈ Z$

Dưới đấy là phần Hướng dẫn giải bài xích 1 2 3 4 5 6 7 trang 28 29 sgk Đại số với Giải tích 11. Các các bạn hãy xem thêm kỹ đầu bài bác trước khi giải nhé!

Bài tập

viettiep.info reviews với chúng ta tương đối đầy đủ phương thức giải bài bác tập đại số với giải tích 11 kèm bài giải đưa ra tiết bài 1 2 3 4 5 6 7 trang 28 29 sgk Đại số và Giải tích 11 của Bài §2. Phương thơm trình lượng giác cơ bản vào Chương I. Hàm số lượng giác cùng phương thơm trình lượng giác cho chúng ta xem thêm. Nội dung cụ thể bài giải từng bài tập chúng ta xem dưới đây:

*
Giải bài 1 2 3 4 5 6 7 trang 28 29 sgk Đại số cùng Giải tích 11

1. Giải bài bác 1 trang 28 sgk Đại số cùng Giải tích 11

Giải những phương trình sau:

a) (small sin (x + 2) =frac13)

b) (small sin 3x = 1)

c) (small sin (frac2x3 -fracpi3) =0)

d) (small sin (2x + 20^0) =-fracsqrt32)

Bài giải:

a) (sin (x + 2) =frac13Leftrightarrow Bigg lbrackeginmatrix x+2=arcsin frac13+k2 pi, k in mathbbZ\ \ x+2=pi -arcsin frac13+k2 pi, k in mathbbZ endmatrix)

(Leftrightarrow Bigg lbrackeginmatrix x=arcsin frac13-2+k2 pi, kin mathbbZ\ \ x=pi – arcsin frac13-2+k2 pi, kin mathbbZ endmatrix)

Vậy nghiệm của phương trình là: (x=arcsin frac13-2+k2 pi (kin mathbbZ)) và (x=pi – arcsin frac13-2+k2 pi (kin mathbbZ))

b) (sin 3x = 1 Leftrightarrow sin3x=sinfracpi 2)

(Leftrightarrow 3x=fracpi 2+k2 pi ,kin mathbbZ)

(Leftrightarrow x=fracpi 6+frack2 pi3,(kin mathbbZ))

Vậy nghiệm của pmùi hương trình là: (x=fracpi 6+frack2 pi3,(kin mathbbZ))

c) (sinleft ( frac2x3-fracpi 3 ight )=0 Leftrightarrow frac2x3-fracpi 3= kpi, kin mathbbZ)

(Leftrightarrow frac2pi 3=fracpi 3+k pi,kin mathbbZ)

(Leftrightarrow x=fracpi 2+frac3kpi 2, kin Z)

Vậy nghiệm của phương trình là: (x=fracpi 2+k.frac3pi 2, kin Z)

d) (sin(2x+20^0)=-fracsqrt32Leftrightarrow sin (2x +20^0) = sin(-60^0))

(Leftrightarrow Bigg lbrackeginmatrix 2x+20^0=-60^0+k360^0, kin mathbbZ\ \ 2x+20^0=204^0+k360^0, kin mathbbZ endmatrix)

(Leftrightarrow Bigg lbrackeginmatrix x=-40^0+k180^0, kin mathbbZ\ \ x=110^0+k180^0, kin mathbbZ endmatrix)

Vậy nghiệm của phương thơm trình là: (x=-40^0+k180^0, (kin mathbbZ); x=110^0+k180^0, (kin mathbbZ))

2. Giải bài xích 2 trang 28 sgk Đại số và Giải tích 11

Với đầy đủ giá trị nào của x thì quý giá của các hàm số $y = sin 3x$ với $y = sin x$ bởi nhau?

Bài giải:

Giá trị của các hàm (y=sin3x) với (y=sinx) cân nhau Khi và chỉ khi:

(sin3x=sinxLeftrightarrow Bigg lbrackeginmatrix 3x=x+k2pi, (kin mathbbZ)\ \ 3x= pi-x+k2 pi, (kin mathbbZ) endmatrix)

(Leftrightarrow Bigg lbraông xã eginmatrix x=kpi , (kin mathbbZ)\ \ x=fracpi 4+kfracpi 2 , (kin mathbbZ) endmatrix)

Vậy với (x=kpi , (kin mathbbZ)) hoặc (x=fracpi 4+kfracpi 2 , (kin mathbbZ)) thì sin3x = sinx.

3. Giải bài 3 trang 28 sgk Đại số và Giải tích 11

Giải các phương thơm trình sau:

a) (small cos (x – 1) =frac23)

b) (small cos 3x = cos 12^0)

c) (small cos (frac3x2-fracpi4)=-frac12)

d) (cos ^22x = frac14).

Bài giải:

a) Ta có:

(cos (x – 1) = frac23 Leftrightarrow Bigg lbrackeginmatrix x – 1 = arccos frac23 + k2pi\ \ x – 1 = – arccos frac23 + k2pi endmatrix)

(Leftrightarrow Bigg lbrackeginmatrix x = 1 + arccos frac23 + k2pi , (k in Z) \ \ x = 1 – arccos frac23 + k2pi , (k in Z). endmatrix)

Vậy nghiệm pmùi hương trình là: (x = 1 + arccos frac23 + k2pi , (k in Z)) hoặc (x = 1 – arccos frac23 + k2pi , (k in Z).)

b) (cos 3x = cos 120^0Leftrightarrow 3x = pm 12^0 + k360^0 (kin mathbbZ))

(Leftrightarrow x = pm 4^0 + k120^0 , (k in Z).)

Vậy nghiệm phương thơm trình là: (x = pm 4^0 + k120^0 , (k in Z).)

c) Ta có:

(cosleft ( frac3x2-fracpi 4 ight )=-frac12Leftrightarrow cosleft ( frac3x2-fracpi 4 ight )=cosleft ( pi -fracpi 3 ight ))

(Leftrightarrow Bigg lbrackeginmatrix frac3x2-fracpi 4=frac2pi 3+k2 pi\ \ frac3x2-fracpi 4=-frac2pi 3+k2 pi endmatrix,(kin mathbbZ))

(Leftrightarrow Bigg lbrackeginmatrix x=frac11pi 18+k.frac4pi 3 \ \ x=-frac5pi18+k.frac4pi 3 endmatrix,(kin mathbbZ))

Vậy nghiệm pmùi hương trình là: (x=frac11pi 18+frac4 kpi 3) và (x=-frac5pi18+frac4 kpi 3 (kin mathbbZ))

d) Ta có:

(cos^22x =frac14Leftrightarrow Bigg lbrackeginmatrix cos2x=frac12\ \ cos2x=-frac12 endmatrixLeftrightarrow Bigg lbrackeginmatrix cos2x=cos fracpi 3\ \ cos2x= cosfrac2pi 3 endmatrix)

(Leftrightarrow Bigg lbrackeginmatrix 2x=pm fracpi 3 + k2 pi\ \ 2x=pm frac2pi 3 + k2 pi endmatrix, kin mathbbZ Leftrightarrow Bigg lbrackeginmatrix x= pm fracpi 6 +k pi\ \ x= pm fracpi 3 +k pi endmatrix, kin mathbbZ)

Vậy nghiệm phương trình là: (x= pm fracpi 6 +k pi)cùng (x= pm fracpi 3 +k pi, kin mathbbZ).

4. Giải bài bác 4 trang 29 sgk Đại số và Giải tích 11

Giải pmùi hương trình (small frac2cos2x1-sin2x=0).

Bài giải:

Điều khiếu nại (sin2x eq 1Leftrightarrow 2x eq fracpi 2+k2 piLeftrightarrow x eq fracpi 4+k pi(kin mathbbZ))

(frac2cos2x1-sin2x=0Leftrightarrow 2cos2x=0)

Phương trình đã mang lại tương tự với:

(cos2x=0 Leftrightarrow Bigg lbrackeginmatrix 2x=fracpi 2+k2pi\ \ 2x=-fracpi 2+k2pi endmatrix Leftrightarrow Bigg lbrackeginmatrix x=fracpi 4+kpi (loai)\ \ x=-fracpi 4+kpi (kin mathbbZ) endmatrix)

Vậy nghiệm phương thơm trình là: (x=-fracpi 4+kpi (kin mathbbZ)).

5. Giải bài xích 5 trang 29 sgk Đại số và Giải tích 11

Giải các phương trình sau:

a) (small tung (x – 150) = fracsqrt33);

b) (small cot (3x – 1) = -sqrt3);

c) (small cos 2x . chảy x = 0);

d) (small sin 3x . cot x = 0).

Bài giải:

a) Điều khiếu nại (x – 15^0 eq 90^0+k180^0) tốt (x eq 105^0+k.180^0.)

(tan (x – 15^0) = fracsqrt33Leftrightarrow tan(x-15^0)=tan30^0), cùng với điều kiện:

Ta tất cả phương trình (chảy (x – 15^0) = tan30^0)

(Leftrightarrow x – 15^0 = 30^0 + k180^0 , (k in mathbbZ).)

(Leftrightarrow x = 45^0 + k180^0 , (k in mathbbZ).) (thoả điều kiện)

Vậy nghiệm của phương thơm trình là: (x = 45^0 + k180^0 , (k in mathbbZ).)

b) (cot (3x – 1) = -sqrt3), cùng với ĐK (3x-1 eq kpi (kin mathbbZ)) tốt (x eq frac1+k pi3(kin mathbbZ))

Ta có phương trình (cot (3x – 1) = cot(-fracpi 6))

(Leftrightarrow 3x-1=-frac5pi 6+k pi, kin mathbbZ)

(Leftrightarrow x=frac13-fracpi 18+k.fracpi 3,(kin mathbbZ)) (thoả điều kiện)

Vậy nghiệm phương trình là (x=frac13-fracpi 18+k.fracpi 3,(kin mathbbZ))

c) (cos2x.tanx=0 Leftrightarrow cos 2x.fracsin xcos x = 0), cùng với điều kiện (cosx eq 0)

(Leftrightarrow x eq fracpi 2+kpi (kin mathbbZ)), ta có pmùi hương trình: (cos2x . sinx = 0)

(Leftrightarrow igg lbrackeginmatrix cos2x=0\ sin2x=0 endmatrixLeftrightarrow igg lbrackeginmatrix 2x=fracpi 2+kpi \ x=kpi endmatrix(kin mathbbZ))

(Leftrightarrow igg lbrackeginmatrix x=fracpi 4+k.fracpi 2\ x=k pi endmatrix(kin mathbbZ)) (thoả điều kiện)

Vậy nghiệm phương thơm trình là: (x=fracpi 4+k.fracpi 2(kin mathbbZ)) hoặc (x=kpi (kin mathbbZ))

d) (sin 3x . cot x = 0 Leftrightarrow sin 3x.fraccos xsin x = 0), với ĐK (sinx eq 0Leftrightarrow x eq k.2pi (kin mathbbZ))

Ta gồm pmùi hương trình sin3x.cos = 0

(Leftrightarrow igg lbrackeginmatrix sin3x=0\ cosx=0 endmatrixLeftrightarrow igg lbrackeginmatrix 3x=k2pi\ x=fracpi 2+kpi endmatrix (kin mathbbZ))

(Leftrightarrow Bigg lbrackeginmatrix x=frack2 pi3\ \ x=fracpi 2+k pi endmatrix(k in mathbbZ))

So sánh cùng với ĐK ta thấy khi (k = 3m,m in mathbbZ) thì (x = 2mpi Rightarrow sin x = 0) không thỏa ĐK.

Vậy phương trình tất cả nghiệm là: (x=frack2 pi3) cùng (x=fracpi 2+k pi (k eq 3m, min mathbbZ))

6. Giải bài 6 trang 29 sgk Đại số cùng Giải tích 11

Với hồ hết quý hiếm làm sao của x thì quý hiếm của những hàm số (small y = tung ( fracpi4- x)) với (small y = tan2x) bằng nhau?

Bài giải:

Giá trị của các hàm số: (tanleft ( fracpi 4-x ight )) với (y=tan 2x) đều bằng nhau lúc và chỉ còn khi:

(eginarrayl,,,,, ung left( fracpi 4 – x ight) = chảy 2x\DK:,,left{ eginarraylfracpi 4 – x e fracpi 2 + mpi \2x e fracpi 2 + mpiendarray ight. Leftrightarrow left< eginarraylx e – fracpi 4 + mpi \x e fracpi 4 + fracmpi 2endarray ight.\Leftrightarrow x e fracpi 4 + fracmpi 2,,left( m in Z ight)endarray)

khi đó pmùi hương trình tương tự với:

(eginarrayl,,,,,,,2x = fracpi 4 – x + kpi \Leftrightarrow 3x = fracpi 4 + kpi \Leftrightarrow x = fracpi 12 + frackpi 3,,,left( k in Z ight)endarray)

Kết thích hợp điều kiện ta có:

(eginarrayl,,,,,,fracpi 12 + frackpi 3 e fracpi 4 + fracmpi 2\Leftrightarrow frackpi 3 e fracmpi 2 + fracpi 6\Leftrightarrow k e frac3m + 12,,,left( k,m in Z ight)endarray)

Vậy phương trình có nghiệm: (x = fracpi 12 + frackpi 3,,,left( k e frac3m + 12,,,left( k,m in Z ight) ight))

7. Giải bài bác 7 trang 29 sgk Đại số cùng Giải tích 11

Giải những pmùi hương trình sau:

a) (sin 3x – cos 5x = 0);

b) (small chảy 3x . chảy x = 1).

Bài giải:

a) (sin 3x – cos 5x = 0 Leftrightarrow cos 5x = sin 3x)

(Leftrightarrow cos 5x = cos (fracpi 2 – 3x))

(Rightarrow Bigg lbrackeginmatrix 5x= fracpi 2-3x+k2 pi \ \ 5x =- fracpi 2+3x +k2 pi endmatrix (kin mathbbZ))

(Leftrightarrow Bigg lbrackeginmatrix x=fracpi 16+frackpi 4 \ \ x=-fracpi 4 +kpi endmatrix, (kin Z))

Vậy nghiệm phương trình là: (x=fracpi 16+frackpi 4 (kin Z)) cùng (x=-fracpi 4 +kpi, (kin mathbbZ))

b) (rã 3x . tan x = 1)

Điều kiện: (left{eginmatrix cos3x eq 0\ \ cosx eq 0 endmatrix ight.Leftrightarrow left{eginmatrix x eq fracpi 6+k.fracpi 3\ \ x eq fracpi 2 +k.pi endmatrix ight. (kin mathbbZ))

(tan3x.tanx=1Rightarrow tan3x=frac1tanxRightarrow tan3x=cotx)

(Rightarrow tan3x=tanleft ( fracpi 2-x ight ))

(Rightarrow 3x=fracpi 2-x+k pi(kin mathbbZ))

(Rightarrow x=fracpi 8+frack pi 4, k in mathbbZ) (thoả điều kiện)

Vậy nghiệm phương trình là (x=fracpi 8+frack pi 4, k in mathbbZ).

Xem thêm: 4 Cách Khóa Chuột Cảm Ứng Laptop Asus Bạn Không Nên Bỏ Qua, Cách Khắc Phục Sự Cố Bất Thường Của Touchpad

Bài trước:

Bài tiếp theo:

Chúc chúng ta có tác dụng bài giỏi cùng giải bài bác tập sgk toán thù lớp 11 với giải bài xích 1 2 3 4 5 6 7 trang 28 29 sgk Đại số cùng Giải tích 11!

“các bài tập luyện nào khó khăn đã có viettiep.info“


This entry was posted in Toán lớp 11 & tagged Bài 1 trang 18 sgk Đại số 11, bài bác 1 trang 28 đại số 11, bài 1 trang 28 sgk Đại số 11, Bài 2 trang 19 sgk Đại số 11, bài 2 trang 28 đại số 11, bài xích 2 trang 28 sgk Đại số 11, Bài 3 trang 21 sgk Đại số 11, bài 3 trang 28 đại số 11, bài xích 3 trang 28 sgk Đại số 11, Bài 4 trang 23 sgk Đại số 11, bài xích 4 trang 29 đại số 11, bài xích 4 trang 29 sgk Đại số 11, Bài 5 trang 24 sgk Đại số 11, bài xích 5 trang 29 đại số 11, bài 5 trang 29 sgk Đại số 11, Bài 6 trang 26 sgk Đại số 11, bài xích 6 trang 29 đại số 11, bài bác 6 trang 29 sgk Đại số 11, bài xích 7 trang 29 đại số 11, bài 7 trang 29 sgk Đại số 11, câu 1 trang 18 đại số 11, Câu 1 trang 18 sgk Đại số 11, Câu 1 trang 28 sgk Đại số 11, câu 2 trang 19 đại số 11, Câu 2 trang 19 sgk Đại số 11, Câu 2 trang 28 sgk Đại số 11, câu 3 trang 21 đại số 11, Câu 3 trang 21 sgk Đại số 11, Câu 3 trang 28 sgk Đại số 11, câu 4 trang 23 đại số 11, Câu 4 trang 23 sgk Đại số 11, Câu 4 trang 29 sgk Đại số 11, Câu 5 trang 14 sgk Đại số 11, câu 5 trang 24 đại số 11, Câu 5 trang 29 sgk Đại số 11, câu 6 trang 26 đại số 11, Câu 6 trang 26 sgk Đại số 11, Câu 6 trang 29 sgk Đại số 11, Câu 7 trang 29 sgk Đại số 11.