Sở đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 7 năm 2020 - 2021 bao gồm 5 đề khám nghiệm cuối học tập kì 2 tất cả đáp án cụ thể kèm theo bảng ma trận đề thi.

Bạn đang xem: Đề thi tiếng anh học kì 2 lớp 7

Đề thi tiếng Anh lớp 7 học tập kì 2 là tài liệu ôn thi học tập kì 2 có lợi cho các em học viên lớp 7, góp các em củng nạm kiến thức, có tác dụng thân quen với các dạng thắc mắc thường xuyên gặp vào đề thi. Ngoài ra, thầy cô có thể xem thêm, để ra đề thi học tập kì 2 đến học sinh của bản thân mình. Mời thầy cô với những em học viên tham khảo ngôn từ chi tiết vào bài viết dưới đây.


Sở đề thi học tập kì 2 môn Tiếng Anh lớp 7 năm 20đôi mươi - 2021

Đề thi kì 2 môn giờ đồng hồ Anh lớp 7 năm 20đôi mươi - 2021 - Đề 1Đề thi kì 2 môn tiếng Anh lớp 7 năm 2020 - 2021 - Đề 2

Đề thi kì 2 môn giờ đồng hồ Anh lớp 7 năm 20đôi mươi - 2021 - Đề 1

Ma trận đề thi học tập kì 2 môn giờ đồng hồ Anh lớp 7

Tên Chủ đề

Nhận biết 30%

Thông hiểu 20%

Vận dụng

Tổng

TN

TL

TN

TL

Cấp độ thấp 20%

Cấp độ cao 30%

A.Phonetics

- Sound

- Stress

4câu x

0,25

= 1đ

4câu

= 10%

B.Vocabularyvà Grammar

Choose

the correct answer

4câu x

0,25

= 1đ

Match the half-sentences

4câu x

0,25

=1đ

Choose the correct answer

2câu x

0,25

=0,5đ

Choose

the correct answer

2câu x

0,25

=0.5đ

12câu

=30 %

C. Reading

Read the passage và answer the following questions

1câu x

0,5đ

= 0.5đ

Read the passage and answer the following questions

2câu x

0,5đ

=1đ

Read the passage & answer the following questions

1câu x

0,5đ

=0.5đ

4 câu

=20%

D. Writing

Do as directed

4câu x

0,25đ

=1đ

Put the verbs in brackets in the correct tense form.

3câu =1đ

7câu

= 20%

E. Listening

Listen choose the best answer

4câu x

0,25đ

= 1đ

Listen. Then put the words or a number in each blank to lớn complete the table

2câu x

0,25đ

= 0.5đ

Listen. Then put the words or a number in each blank to complete the table

2câu x

0,25đ

= 0.5đ

8câu

= 20%

Số câu

Số điểm

Tỷ lệ

12 câu 3điểm=

30%

1 câu

0.5điểm=

5%

6 câu 1.5điểm=

15%

6 câu

2 điểm =

20%

10 câu 3điểm=

30%

35 câu

10đ

100%


Đề thi giờ đồng hồ Anh lớp 7 học kì 2

I. PHONETICS ( 1p)

Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others. (Chọn từ gồm phần gạch men chân vạc âm không giống cùng với những từ còn lại): (0.5p)

1. A. wanted B. cooked C. watched D. talked

2. A. catch B. chat C. school D. mechanic

II. Choose the word whose main bức xúc is placced differently from the others.(Chọn 1 từ bao gồm lốt trọng âm không giống với những từ bỏ còn lại): (0.5p)

1. A. defeat

B. measure

C. invent

D. perform

2. A. contestant

B. adventure

C. carelessly

D. attraction

B. VOCABULARY và GRAMMAR ( 3ps)

I. Choose the best answer: (Chọn câu trả lời đúng nhất): (2ps)

1. I hate carrots và I don’t like peas, ………………………….

A. so

B. too

C. either

D. neither

2. What are the …………………………..of the common cold?

A. coughing

B. symptoms

C. headache

D. sneezing

3. My mother always drives ……………………………..

A. careful

B. carefully

C. slow

D. quick

4. ……………………………. is the capital of Viet Nam.

A. Vientiane

B. Jakarta

C. Ha Noi

D. Yangon

5. Children should ………………………….. outdoors.

A. play

B. playing

C. to lớn play

D. plays

6. General Giap’s defeated the French at Dien Bien Phu in ……………………………..

A. 1945

B. 1950

C. 1952

D. 1954

7. Don’t eat too ……………………. candy.

A. much


B. many

C. less

D. few

8. What is his …………………………..?- He is 40 kilos.

A. weigh

B. weight

C. heavy

D. tall

II. Match the sentences in column A with the answers in column B. (Nối các câu sống cột A cùng với câu tương thích ngơi nghỉ cột B): (1p)

ABAnswers

1. What’s the matter with Ba?

a. Neither does my sister.

1-

2. Come & play volleyball, Hoa?

b. Because he missed the bus.

2-

3. I don’t carrots.

c. He has a headabịt.

3-

4. Why did he come lớn school late this morning?

d. I’m sorry. I should clean my room?

4-

C. READING: (2ps)

I. Read the passage, then answer the questions below: (Đọc đoạn văn và vấn đáp các câu hỏi):

Thomas Edison was an inventor. His most famous invention was the electric light bulb. He also establishes the first central power station in New York City. This led to the construction of other the power stations in the USA and Europe. During his lifetime he invented over 1.300 things including the gramophone & motion pictures.

1. Who was Thomas Edison ?

………………………………………………………

2. What was his most invention?

………………………………………………………

3. What did he establish in New York City?

………………………………………………………

4. How many things did he invent during his lifetime?

………………………………………………………

D. WRITING (2ps)

I. Do as directed in the brackets. (Làm theo trải đời vào ngoặc): (1p)

1. I prefer walking khổng lồ riding a xe đạp. (Viết lại câu cần sử dụng like)

=>I….……………………………………………………

2. He drives carefully. (Viết lại câu thế nào cho nghĩa nó không đổi)


=>He is………………………………………………………

3. Bao loves cartoons. I love cartoons. (Viết lại câu dúng too hoặc so)

=>…………………………………………………………

4. Do you like the countryside? Why? Why not?

=>…………………………………………………………

II. Write the right form/ tense of the verbs in brackets. (Viết dạng / thì đúng của rượu cồn từ trong ngoặc):(1p)

1. Yesterday (be) ______________________ Sunday. I (visit) __________________ my grandfathers.

2. He (fly) _____________________ khổng lồ Bangkok next Sunday.

3. I’d lượt thích ___________________ (watch) programs for young people.

E. LISTENING: (2pts)

I. Listen choose the best answer. (Nghe với chọn lời giải đúng): (1p)

File nghe:

1. Nam is going to lớn the ………………………..

A. supermarket

B. amusement park

C. amusement center

D. zoo

2. He goes there about ………………………… a week

A. once

B. twice

C. three times

D. four times

3. He usually stay for about …………………

A. half an hour

B. an hour

C. two hour

D. a day

4. Video games can be ………………………

A. hot

B. warm

C. addictive

D. busy

II. Listen và fill in the missing words. (Nghe với điền từ còn thiếu vào ô trống): (.1pt)

File nghe:

What does a “balanced (1) __________” mean? It means you eat a variety of foods without eating (2)___________ much of anything. Moderation is very important. Eat the food you enjoy, but don’t have too much. This will help you stay fit và healthy. Don’t (3) _____________ about exercise either! We all need exercise. Follow these guidelines và (4)____________ the food you eat - that is the key lớn a healthy lifestyle.

Đáp án đề thi kì 2 lớp 7 môn giờ đồng hồ Anh

I. PHONETICS( 1pt) 0.25 point per correct answer

1. Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others. (Chọn trường đoản cú bao gồm phần gạch ốp chân vạc âm không giống cùng với các từ bỏ còn lại): (0.5pt)

1. A. wanted

2. B. chat

2. Choose the word whose main bít tất tay is placced differently from the others.(Chọn 1 tự gồm vết trọng âm không giống với hầu hết từ bỏ còn lại): (0.5pt)

1. B. measure

2. C.carelessly

B. VOCABULARY và GRAMMAR ( 3ps) 0.25 point per correct answer


I. Choose the best answer: (Chọn đáp án đúng tốt nhất. (2ps)


1. D. neither

2. B. symptoms

3. B. carefully

4. C. Ha Noi


C. READING: (2ps) 0.25 point per correct answer

I. Read the passage, then answer the questions below: (Đọc đoạn vnạp năng lượng cùng trả lời những câu hỏi): (2pts)

1. Thomas Edison/ He was an inventor.

2. His most famous invention was the electric light bulb.

3. He establishes the first central power station in New York City.

4. During his lifetime he invented over 1.300 things including the gramophone & motion pictures.

D. WRITING (2ps) 0.25 point per correct answer

I. Do as directed in the brackets. (Làm theo đòi hỏi vào ngoặc): (1p)

1. I lượt thích walking more/better than riding a bike.

2. He is a careful driver.

3. Bao loves cartoons và I love cartoons, too./ So vì chưng I.

4. Do you like the countryside? Why? Why not? (Students’ answers)

II. Write the right form/ tense of the verbs in brackets. (Viết dạng / thì đúng của đụng từ bỏ trong ngoặc):(1p)

1. Yesterday was Sunday. I visited my grandfathers.

2. He will fly lớn Bangkok next Sunday.

3. I’d lượt thích to watch programs for young people.

E. LISTENING: (2ps) 0.25 point per correct answer

I. Listen choose the best answer. (Nghe và lựa chọn câu trả lời đúng): (1p)

1. C. amusement center

2. A. once

3. B. an hour

4. C. addictive

II. Listen và fill in the missing words. (Nghe với điền trường đoản cú còn thiếu vào ô trống): (.1p)

1. diet

2. too

3. forget

4. healthy

Đề thi kì 2 môn tiếng Anh lớp 7 năm 2020 - 2021 - Đề 2

Ma trận đề thi học tập kì 2 môn giờ đồng hồ Anh lớp 7

Chủ đềNhận biếtThông hiểu Vận dụngphải chăng caoTổng
TNTLTNTLTNTLTNTLTNTL

I.Phonetics

(0.5đ )

Câu1,2

(0.5 m)

2 câu

(0.5)

II. Vocabulary and structures (1.5 đ)

Câu1,2,3,4,5,6

(1.5m)

6 câu

(1.5m)

III.Reading(2đ)

a.True or False(1m)

b. Answer the questions (1m)

Câu1,2,3,4(1m)

Câu1,2

( 1m)

4câu

(1m)

2câu

(1m)

IV.Writing (2ms)

a. Do as direction in parentheses. (1m)

b. Supply the correct size of verbs in the blank.(1m)

Câu1,2,3,4

(1m)

Câu 1,2,3,4

( 1m)

8câu

(2ms)

V.Listen (2ms)

a/ Choose the correct answer (1m)

b/ True or False(1m)

Câu1,2,3,4(1m)

Câu1,2,3,4(1m)

8 câu

(1m)

VI.Speaking

Câu1,2

(1m)

Câu1,2

(1m)

Tổng

12 câu

3 đ

8 câu

2 đ

4 câu

2 đ

6 câu

2 đ

4 câu

1 đ

20câu

10 câu

5 đ

%

30%

20%

20%

20%

10%

50%

50%


Đề thi giờ Anh lớp 7 học tập kì 2

I. Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others.(0.5m)

1. A.diary B. family C. type D. pretty

2. A.dark B. principal C. father D.star

II/ Choose the best word for the sentence (1.5m)

1. I …………………my homework last night

A. don’t finish

B. was finishes

C. were finish

D. didn’t finish

2. Mary......................a letter to her parents yesterday

A. wrote

B. write

C. writes

D. will write

3. Mary ...................... the dishes after dinner last night

A. learned

B. walked

C. washed

D. stayed

4. How..................are you? -I’m 1.50 meters

A. high

B. tall

C.long

D. height

5.What.................last night?

A. vì you eat

B. you ate

C. did you eat

D. are you eating

6.Peter is intelligent, và...................................

A. neither is her sister

B.her sister is either

C. her sister are too

D. so is her sister

III. Read the text. (2ms)

Last summer, Mary và her parents went lớn Colorabởi vì for their vacation. They visited a national park, where they camped in their tent for a week. They went fishing one morning. Mary’s mother caught a very big fish, but her father didn’t catch anything. They enjoyed cooking và eating the fish for dinner. It was delicious. She likes fresh fish very much.

a/Decide True(T) or False(F) statements (1m)

1. Today, Mary and her parents went to Colorabởi for their vacation.

2. Mary’s mother caught a very big fish

3. They enjoyed cooking and eating the fish for lunch

4. She likes fresh fish very much

b/Answer the questions.(1m)

1. Where did Mary and her parents go for their vacation?

...............................................................................

2. Did they go fishing ?

................................................................................

IV.Writing (2ms)

a/Do as directed in bracket (1m)

1.My frikết thúc is 40 kilos. (Rewrite the sentence, beginning with the word given)

How ……………………?

2. Cam Ly is a good singer.

Cam Ly sings ……………………………(Rewrite the sentence, beginning with the words given)

1.My sister is 1m50. (Rewrite the sentence, beginning with the word given)

How ……………………?

4. Lien won’t go lớn the buổi tiệc ngọt, & we won’t…………. ( Complete the sentences, using “too/ so, either/ neither”)

b/ Give the correct form of word in brackets (1m)

1. Lan (not play) .............…games last night.

2 .You must (do)………….....homework.

3. You should (help)…….......... your mom.

4.Nam and Hoa (eat) ……….......noodles yesterday.

V.Listen (2ms)

a/ Listen & choose the correct answer (1m)

1.Yesterday, Hoa and her aunt went to ..................

A. the zoo

B. the school

C. the supermarket

D. the market

2. First, they went khổng lồ the .......... …… stall.

A. meat

B. fruit

C. vegetable

D. food

3. They bought some ………..

A. bananas

B. beef

C. durians

D. carrots

4. Second, they went to lớn a..................... stall.

A. meat

B. fruit

C. vegetable

D. food

b/ Listen & write True (T) or False (F) (1m)

They need some vegetables

Hoa likes some peas và some carrots.

Xem thêm: Thay Đổi Bảng Chữ Cái Tiếng Việt Của Phó Giáo Sư Bùi Hiền, Chuyển Đổi Sang Tiếq Việt Mới Trực Tuyến

Her aunt doesn’t hate carrots

They didn’t buy spinach and cucumbers.

Đáp án đề thi kì 2 lớp 7 môn tiếng Anh

Nội dungĐiểm

I. (0.5m) (Mỗi câu đúng 0.25m)