Ý loài kiến ý kiến sẽ tiến hành gửi cho viettiep.info: Bằng cách nhận nút gửi, ý kiến đánh giá của bạn sẽ được sử dụng nhằm nâng cao những sản phẩm cùng hình thức dịch vụ của viettiep.info. Chính sách về quyền riêng biệt bốn.

Bạn đang xem: Cách cài, kích hoạt


Trong nội dung bài viết này

The .NET Framework is required to run many applications on Windows. The instructions in this article should help you install the .NET Framework versions that you need. The .NET Framework 4.8 is the lademo available version.

You may have arrived on this page after trying khổng lồ run an application and seeing a dialog on your machine similar lớn the following one:

*

.NET Framework 4.8

.NET Framework 4.8 is included with:


.NET Framework 4.8 can be used khổng lồ run applications built for the .NET Framework 4.0 through 4.7.2.

You can install .NET Framework 4.8 on:

Windows 10 October 2018 Update (version 1809)Windows 10 April 2018 Update (version 1803)Windows 10 Fall Creators Update (version 1709)Windows 10 Creators Update (version 1703)Windows 10 Anniversary Update (version 1607)Windows Server 2019Windows Server, version 1809Windows Server, version 1803Windows Server 2016

The .NET Framework 4.8 is not supported on:

Windows 10 1507Windows 10 1511

If you"re using Windows 10 1507 or 1511 and you want lớn install the .NET Framework 4.8, you first need lớn upgrade khổng lồ a later Windows 10 version.

.NET Framework 4.6.2

The .NET Framework 4.6.2 is the lademo supported .NET Framework version on Windows 10 1507 và 1511.

The .NET Framework 4.6.2 supports apps built for the .NET Framework 4.0 through 4.6.2.

.NET Framework 3.5

Follow the instructions to lớn install .NET Framework 3.5 on Windows 10.

The .NET Framework 3.5 supports apps built for the .NET Framework 1.0 through 3.5.

Additional information

.NET Framework 4.x versions are in-place updates to lớn earlier versions. That means the following:

You can only have sầu one version of the .NET Framework 4.x installed on your machine.

You cannot install an earlier version of the .NET Framework on your machine if a later version is already installed.

4.x versions of the .NET Framework can be used to run applications built for the .NET Framework 4.0 through that version. For example, .NET Framework 4.7 can be used khổng lồ run applications built for the .NET Framework 4.0 through 4.7. The lakiểm tra version (the .NET Framework 4.8) can be used to run applications built with all versions of the .NET Framework starting with 4.0.

For a danh mục of all the versions of the .NET Framework available to tải về, see the .NET Downloads page.

Xem thêm: Phần Mềm Chống Copy Dữ Liệu Trong Usb Với Phrozen Safe, Cách Chống Sao Chép Dữ Liệu Qua Usb

Help

If you cannot get the correct version of the .NET Framework installed, you can tương tác viettiep.info for help.