Ý loài kiến đánh giá sẽ được gửi mang đến viettiep.info: Bằng cách dấn nút gửi, ý kiến đánh giá của bạn sẽ được áp dụng để nâng cao các sản phẩm với hình thức dịch vụ của viettiep.info. Chính sách về quyền riêng biệt bốn.

Bạn đang xem: Install


Trong nội dung bài viết này

You may need the .NET Framework 3.5 khổng lồ run an ứng dụng on Windows 11, Windows 10, Windows 8.1, và Windows 8. You can also use these instructions for earlier Windows versions.

Download the offline installer

The .NET Framework 3.5 SP1 offline installer is available on the .NET Framework 3.5 SP1 Download page and is available for Windows versions prior lớn Windows 10.

Install the .NET Framework 3.5 on Demand

You may see the following configuration dialog if you try to lớn run an ứng dụng that requires the .NET Framework 3.5. Choose Install this feature khổng lồ enable the .NET Framework 3.5. This option requires an Internet connection.

*

Why am I getting this pop-up?

The .NET Framework is created by viettiep.info and provides an environment for running applications. There are different versions available. Many companies develop their apps khổng lồ run using the .NET Framework, và these apps target a specific version. If you see this pop-up, you"re trying khổng lồ run an application that requires the .NET Framework version 3.5, but that version is not installed on your system.

Enable the .NET Framework 3.5 in Control Panel

You can enable the .NET Framework 3.5 through the Windows Control Panel. This option requires an Internet connection.

Press the Windows key

*
on your keyboard, type "Windows Features", & press Enter. The Turn Windows features on or off dialog box appears.

Select the .NET Framework 3.5 (includes .NET 2.0 & 3.0) kiểm tra box, select OK, & reboot your computer if prompted.

*

You don"t need to lớn select the child items for Windows Communication Foundation (WCF) HTTP Activation & Windows Communication Foundation (WCF) Non-HTTP. Activation unless you"re a developer or VPS administrator who requires this functionality.

Troubleshoot the installation of the .NET Framework 3.5

During installation, you may encounter error 0x800f0906, 0x800f0907, 0x800f081f, or 0x800F0922, in which case refer khổng lồ .NET Framework 3.5 installation error: 0x800f0906, 0x800f0907, or 0x800f081f to see how khổng lồ resolve sầu these issues.

If you still can"t resolve sầu your installation issue or you don"t have sầu an Internet connection, you can try installing it using your Windows installation truyền thông. For more information, see Deploy .NET Framework 3.5 by using Deployment Image Servicing và Management (DISM). If you"re using Windows 7, Windows 8.1, the latest release Windows 10, or Windows 11, but you don"t have the installation truyền thông, create an up-to-date installation truyền thông here: Create installation media for Windows. Additional information about Windows 11 & Windows 10 Features on Demand: Features on Demand.

Xem thêm: Tại Sao Facebook Gửi Mã Xác Nhận Về Điện Thoại, Vì Sao Tự Nhiên Facbook Gửi Sms Có Mã Xác Minh


Warning

If you"re not relying on Windows Update as the source for installing the .NET Framework 3.5, you must ensure to strictly use sources from the same corresponding Windows operating system version. Using sources from a different Windows operating system version will either install a mismatched version of .NET Framework 3.5 or cause the installation khổng lồ fail, leaving the system in an unsupported and unserviceable state.