Con chúng ta bắt đầu vào lớp 1, các bạn muốn kiếm tìm kiếm bảng âm vần lớp 1 mới nhất nhằm cùng bé tiến công vần đa số âm, các tiếng trước tiên vào cuộc sống bé bỏng. Dưới đó là bảng âm vần lớp 1 mới nhất theo lịch trình Công nghệ giáo dục và đào tạo, mời chúng ta thuộc theo dõi.

Bạn đang xem: Bảng âm vần tiếng việt lớp 1

Bảng phạt âm những chữ vào công tác Công nghệ Giáo dục

Chữ

Phát Âm

Chữ

Phát Âm

Chữ

Phát Âm

a

a

i

i

q

cờ

ă

á

k

cờ

r

rờ

â

kh

khờ

t

tờ

b

bờ

l

lờ

s

sờ

c

cờ

m

mờ

th

thờ

ch

chờ

n

nờ

tr

trờ

d

dờ

ng

ngờ

u

u

đ

đờ

ngh

ngờ kép

ư

ư

e

e

nh

nhờ

v

vờ

ê

ê

o

o

x

xờ

g

gờ

ô

ô

y

i

gh

gờ kép

ơ

ơ

iê(yê, ia, ya)

ia

gi

giờ

p

pờ

uô(ua)

ua

h

hờ

ph

phờ

ươ(ưa)

ưa

Bảng âm vần theo chương trình Công nghệ Giáo dục

a, ă, â, b, ch, e, ê, g, h, i, kh, l, m, n, ng, ngh, nh, o, ô, ơ, ph, s, t, th, u, ư, v, x, y

Riêng những âm: gi; r; d đầy đủ hiểu là “dờ” nhưng cách vạc âm khác nhau.

c; k; q hồ hết phát âm là “cờ”

Vần

Cách đọc

Vần

Cách đọc

gì – gi huyền gì

uôm

uôm – ua – m - uôm

iê, yê, ya

các gọi là ia

uôt

uôt – ua – t - uôt

hiểu là ua

uôc

uôc – ua – c - uôc

ươ

đọc là ưa

uông

uông – ua – ng - uông

iêu

iêu – ia – u – iêu

ươi

ươi – ưa – i - ươi

yêu

yêu – ia – u – yêu

ươn

ươn – ưa – n - ươn

iên

iên – ia – n - iên

ương

ương - ưa – ng - ương

yên

yên ổn – ia – n – yên

ươm

ươm – ưa – m - ươm

iêt

iêt – ia – t – iêt

ươc

ươc – ưa – c – ươc

iêc

iêc – ia – c – iêc

ươp

ươp – ưa – p - ươp

iêp

iêp – ia – p – iêp

oai

oai phong – o- ai- oai

yêm

yêm – ia – m – yêm

oay

oay – o – ay - oay

iêng

iêng – ia – ng - iêng

oan

oan – o – an - oan

uôi

uôi – ua – i – uôi

oăn

oăn – o – nạp năng lượng - oăn

uôn

uôn – ua – n – uôn

oang

oang – o – ang - oang

uyên

uim – u – lặng - uyên

oăng

oăng – o – ăng - oăng

uych

uych – u – ych - uych

oanh

oanh – o – anh - oanh

uynh

uynh – u – ynh – uynh

oach

oach – o – ach - oach

uyêt

uyêt - u – yêt – uyêt

oat

oat - o – at - oat

uya

uya – u – ya – uya

oăt

oăt – o – ăt – oăt

uyt

uyt – u – yt – uyt

uân

uân – u – ân – uân

oi

oi – o – i - oi

uât

uât – u – ât – uât

Các âm: i, ai, ôi, ơi, ui, ưi, ay, ây, eo, ao, au, âu, iu, êu, ưu, on, an, ăn uống, ân, ơn, ưn, ôn, in, un, om, am ăm, âm, ôm, ơm, êm, em, yên ổn, um, ot, at, ăt, ât, ôt, ơt, et, êt, ut, ưt, it (Vẫn phá trung khu như cũ).

Tiếng

Cách đọc

Ghi chú

Dờ - ơ – dơ

Giơ

Giờ - ơ – dơ

Đọc là “dờ” nhưng lại bao gồm giờ gió.

Giờ

Giơ – huyền – giờ

Đọc là “dờ” nhưng mà có giờ đồng hồ gió.

Rờ - ô – rô

Kinh

Cờ - inch – kinh

Quynh

Cờ - uynh - quynh

Qua

Cờ - oa - qua

Quê

Cờ - uê - quê

Quyết

Cờ - uyêt – quyêt

Quyêt – sắc đẹp quyết

Bờ - a ba, Ba – huyền - bà

Mướp

ưa - p - ươp

mờ - ươp - mươp

Mươp - dung nhan - mướp

(Nếu các nhỏ không biết đánh vần ươp thì mới bắt buộc tiến công vần từ bỏ ưa - p - ươp)

Bướm

ưa - m - ươm

bờ - ươm - bươm

Bươm - sắc đẹp - bướm

Bướng

bờ - ương – bương

Bương – sắc – bướng

Khoai

Khờ - oai - khoai

Khoái

Khờ - oai nghiêm – khoai

Khoai phong – sắc - khoái

Thuốc

Ua – cờ- uốc

thờ - uôc - thuôc

Thuôc – dung nhan – thuốc

Mười

Ưa – i – ươi-

mờ - ươi - mươi

Mươi - huyền - mười

Buồm

Ua – mờ - uôm - bờ - uôm - buôm

Buôm – huyền – buồm.

Buộc

Ua – cờ - uôc

bờ - uôc - buôc

Buôc – nặng nề – buộc

Suốt

Ua – tờ - uôt – suôt

Suôt – sắc đẹp – suốt

Quần

U – ân – uân cờ - uân – quân

Quân – huyền – quần.

Tiệc

Ia – cờ - iêc - tờ - iêc - tiêc

Tiêc – nặng nề – tiệc.

Thiệp

Ia – pờ - iêp thờ - iêp - thiêp

Thiêp – nặng trĩu – thiệp

Buồn

Ua – nờ - uôn – buôn

Buôn – huyền – bi quan.

Bưởi

Ưa – i – ươi – bươi

Bươi – hỏi – bưởi.

Chuối

Ua – i – uôi – chuôi

Chuôi – nhan sắc – chuối.

Chiềng

Ia – ngờ - iêng – chiêng

Chiêng – huyền – chiềng.

Giềng

Ia – ngờ - iêng – giêng

Giêng – huyền – giềng

Đọc gi là “dờ” nhưng tất cả tiếng gió

Huấn

U – ân – uân – huân

Huân – sắc – huấn.

Quắt

o – ăt – oăt – cờ - oăt – quăt.

Quăt – nhan sắc – quắt

Huỳnh

u – ynh – uynh – huynh

huynh – huyền – huỳnh

Xoắn

O – ăn uống – oăn uống – xoăn

Xoăn – nhan sắc – xoắn

Thuyền

U – yên ổn – uyên ổn – thuyên

Thuyên ổn – huyền – thuyền.

Quăng

O – nạp năng lượng – oăng – cờ - oăng – quăng.

Chiếp

ia – p – iêp – chiêp

Chiêm – nhan sắc – chiếp

Huỵch

u – ych – uych – huych

huych – nặng – huỵch.

Xem thêm: Giáo Án Mĩ Thuật Đan Mạch Lớp 1 Cả Năm, Giáo Án Mĩ Thuật Soạn Theo

Xiếc

ia – c – iêc – xiêc

xiêc – dung nhan – xiếc

Các bạn hãy cùng đánh vần với bé bỏng để nhỏ xíu có thể tấn công vần thành thục bảng âm vần nhé.